Hozd ki magadból a zsenit!

Regisztrálj és indulj el!

A tudomány
legyen veled!

0 nap 0 óra 0 perc 0 m.perc

Adatvédelmi tájékoztató

Adatok kezelésének célja:

 1. Junior Freshhh programba történő regisztráció.
 2. Kapcsolattartás a MOL Nyrt. és a program résztvevője között.
 3. Jövőbeli marketing (reklám) célú felhasználás (egyéb fiatalokat célzó MOL programok népszerűsítése a résztvevők körében).
 4. Belső elemzés, a programban résztvevők iskolák szerinti megoszlásának mérése.
 5. 16 éven aluli kiskorúak esetén a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájáruló nyilatkozatának ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:

1-3. Az érintett hozzájárulása

Az érintett a regisztrációhoz és a kapcsolattartáshoz együttesen ad hozzájárulást. A direkt marketing üzenetek küldéséhez az érintett külön hozzájárulást adhat, de az a regisztrációnak nem feltétele. 16 éven aluli kiskorúak esetén az érintett által adott bármely hozzájáruláshoz szülői hozzájárulás is szükséges.

4-5. Az adatkezelő jogos érdeke (részletek)

Adatkezelő(k) neve és székhelye: MOL Nyrt., H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói: Müller Diána (DMuller@mol.hu)
Az Adatkezelő elérhetőségei:
Postai cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
E-mail cím: junior@freshhh.net

Az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: -
Adatfeldolgozó(k) neve és székhelye:

 1. Intersim Kft., H-2100 Gödöllő, Bem József u. 10/A
 2. DoclerNet Hosting Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Az Adatfeldolgozó(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:

 1. Tamás Csaba (tamas.csaba@intersim.hu)

Az Adatfeldolgozó(k) elérhetőségei:

A kezelt személyes adatok köre:

 1. név, születési idő, e-mail cím, facebook vagy google fiók felhasználónév (amennyiben a jelentkező ezeken a felületeken lévő profiljával regisztrál)
 2. e-mail cím, telefonszám
 3. név, e-mail cím
 4. középiskola neve,
 5. A szülői felügyeletet gyakorló neve, születési ideje, e-mail címe és telefonszáma és aláírása.

Különleges személyes adat kezelése: -

Az adatkezelés időtartama:

 1. Junior Freshhh program befejezését követő 30 napig vagy az érintett hozzájárulásának ezt megelőző visszavonásáig.
 2. Junior Freshhh program befejezését követő 30 napig vagy az érintett hozzájárulásának ezt megelőző visszavonásáig.
 3. 1 évig vagy az érintett hozzájárulásának ezt megelőző visszavonásáig.
 4. 1 évig.
 5. Junior Freshhh program befejezését követő 30 napig vagy az érintett 1-2. pontban megadott hozzájárulásának visszavonásáig. Ha az érintett direkt marketing üzenetek küldéséhez is adott hozzájárulást, akkor az Adatkezelő a szülői nyilatkozatokat addig kezeli, amig az érintett részére akár a regisztráció során megadott adatok törlését követően is direkt marketing üzeneteket küld.

 Az adatkezelés folyamatának bemutatása:

A 14-18 év közötti résztvevő a junior.freshhh.net internetes oldalon regisztrál, ahol megadja adatait (nevét, születési idejét, telefonszámát és e-mail címét, valamint középiskolája nevét).

Amennyiben a résztvevő facebook vagy google fiókja segítségével regisztrál, úgy az onnan érkező adatok felhasználása vonatkozásában a facebook és google adatkezelési szabályai az irányadóak. Adatkezelő ebben az esetben kezeli a résztvevő facebook vagy google fiókhoz tartozó felhasználónevét is.

Amennyiben a résztvevő visszavonja hozzájárulását a 1-2. pontokban meghatározott személyes adatai kezeléséhez, a programban való részvételét tovább nem tudjuk biztosítani, így a játékot nem folytathatja.

Résztvevő a kapcsolattartásnál megjelölt elérhetőségeken bármikor kérheti, hogy direkt marketing célból adatkezelő ne kezelje tovább az adatait, ilyen esetben adatkezelő megszünteti a 3. pontban meghatározott cél szerinti adatkezelést, és direkt marketing tevékenységét az érintett irányába.

A középiskola neve kizárólag belső elemzések készítéséhez kerül felhasználásra, amelyek azt vizsgálják hány diák vett részt a programban a MOL Nyrt. által megcélzott iskolákból. Ezt az adatot annak megadását követően az Adatkezelő anonimizálja, ami azt jelenti, hogy az adott iskola neve nem lesz az érintetthez köthető.

Mivel a programban kiskorúak vesznek részt, a regisztráció véglegesítéséhez szükség van a szülői felügyeletet gyakorló hozzájáruló nyilatkozatának feltöltésére. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a résztvevő a regisztrációs felületről tudja letölteni, majd kitöltve, szkennelt formátumban oda visszatölteni. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozat érvényességének ellenőrzése céljából kezeli a szülői felügyeletet gyakorló, nyilatkozatban szereplő nevét, születési idejét, e-mail címét és telefonszámát. Ezen adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

Az adatgyűjtést a felhasználó rendszeréről (operációs rendszer, eszköz, képernyőfelbontás), böngészőjéről és meglátogatott oldalairól név nélkül és beazonosíthatatlanul a google követőkód segítségével a google analytics végzi. Ezt statisztika készítés céljából végezzük.

Ideiglenes sütiket használunk, azonban ezek sima session-ként viselkednek és most alaphelyzetben 30 percig élnek, de ezek a rendszerhez szükségesek és nem tárolódik bennük semmilyen adat a felhasználóról.

Sütiket, amiket tartósan tárol a felhasználó böngészője, azokat csak a loginnál használunk egyedül az email cím megjegyzése miatt. Mást nem tárolunk sütikben.

Adattovábbítás megvalósulása: -

 Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.

Az adatkezelő gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében.

Az adatok titkosított és hitelesített (SSL) protokollon keresztül kerülnek rögzítésre és tárolásra a szerveren. A szerver biztonságos szerverközpontban került elhelyezésre. A szerver üzemeltetője: a DoclerNet Hosting Kft. Biztosítjuk, hogy a szerveren tárolt adatokhoz illetéktelenek nem férnek hozzá. Az adatokat kizárólag a program során a résztvevők azonosítására, valamint kapcsolattartásra használjuk fel. Az adatokhoz kizárólag az InterSim Kft.-nek, mint a program technikai beszállítójának, valamint a MOL Nyrt-nek, a program szervezésével megbízott munkatársainak van hozzáférése.

Biztosítjuk továbbá, hogy az adatok semmilyen körülmények között nem kerülnek kinyomtatásra.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, amely ha megalapozott, az adatokat törölni kell. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is - az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így például az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő személyéről és elérhetőségéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Adatkezelő ezt a tájékoztatást jelen tájékoztató Ön részével való rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az adatkezelő az Ön kérésének beérkezését követően ad tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben például a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: a programban való részvételét tovább nem tudjuk biztosítani, így a játékot nem folytathatja.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A jogok gyakorlásának keretei:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság a MOL Nyrt.-t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy a MOL Nyrt. vagy bármelyik adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Ön jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) is fordulhat.

A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyéb rendelkezések: -

 Érdekmérlegelési teszt a belső elemzéshez:

Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke:
Az adatkezelési cél pontos leírása
Belső elemzés, a programban résztvevők iskolák szerinti megoszlásának mérése.
Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének bemutatása
Ezen elemzés elkészítésével a MOL Nyrt. információt gyűjthet arról, hogy a programban melyik földrajzi régiókból és melyik iskolákból vesznek részt diákok. A MOL a középiskolákkal szoros együttműködésben a fiatal (14-18 éves) korosztályokat célozza meg a programmal, így a kémia, fizika, matematika, biológia és földrajz iránt érdeklődő legtehetségesebb középiskolásoknak jó esélyük nyílik arra, hogy később ők is MOL munkavállalók lehessenek.
Ezekkel az elemzésekkel a szervezők azt vizsgálják, hogy hány diák vett részt a programban a MOL Nyrt. által megcélzott iskolákból, mert ezáltal mérhető a program sikeressége, illetve a középiskolákkal való közös kooperáció eredményessége egyaránt.
Rendelkezésre állnak-e alternatív megoldások, mellyel elérhető a cél?
Egyéb megoldás a cél elérésére nem áll rendelkezésre, mert ha a résztvevő ezt az adatot nem adja meg, akkor más módon a MOL Nyrt. nem tud információt gyűjteni, hogy a résztvevők melyik oktatási intézményekből jelentkeznek.
Az adatkezelés az adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos?
Az adatkezelés a program sikerességének a vizsgálatához szükséges és azzal arányos, mivel az Adatkezelő azokat a megadásukat követően haladéktalanul anonimizálja, ami azt jelenti, hogy az adat a továbbiakban nem lesz a résztvevőhöz köthető. Az Adatkezelőnek csak annyi információ fog rendelkezésre állni, hogy a résztvevők összesítve mely iskolákból vettek részt a programban.
Az adatkezelő vagy harmadik személy (esetleg a társadalom) számára elérhető előnyök bemutatása
A program lehetőséget nyújt a 14-18 éves korosztály számára, hogy minél több tehetséges fiatal megmutassa a tudását illetve játékos vetélkedő formájában szélesítse a tudását természettudományos területeken. Így a kémia, fizika, matematika, biológia és földrajz iránt nő az érdeklődés a középiskolások körében.
Annak bemutatása, hogy az adatkezelés valamilyen jogszabály által biztosított jog gyakorlásához vagy kötelezettség megfelelő teljesítéséhez szükséges-e, megalapozza-e az érdek társadalmi vagy kulturális elismertsége.
Az érintett jogai, jogos érdeke:
Az érintettekre gyakorolt hatás értékelése
Az iskolai adatok gyűjtése nem gyakorol különösebb hatást az érintett magánszférájára, mivel Adatkezelő azokat anonimizálja.
Az adatok jellege (például különleges személyes adatok vagy egyéb érzékeny adatok), ideértve azok nyilvánosságát is.
Az adat a megadást követően nem fog személyes adatnak minősülni.
Az adatkezelés módja (széleskörű? hatásai kiszámíthatók? Az adatkezelő összeveti-e az adatokat más adatokkal?).
Az adat a megadást követően nem fog személyes adatnak minősülni. Külön garancia az egész adatkezelést érintően, hogy a résztvevő bármilyen adatot csak szülői jóváhagyás alapján adhat meg. Az Adatkezelő ezen adatokat nem veti össze más adatokkal.
Az érintett ésszerű elvárásai.
Az érintett ésszerű elvárása, hogy az adatkezelésről megfelelően tájékoztassák és az adatait csak annyiban használják fel, amennyiben az szükséges és arányos. Jelen adatkezelést érintően ez megvalósul.
Az adatkezelő és az érintett státusza (az érintett gyermek vagy valamilyen érzékeny csoport tagja, munkavállaló, fogyasztó stb.) Rendelkezik-e az adatkezelő információs dominanvciával az érintettek felett?
Az érintettek 18 év alatti személyek, mely érzékeny csoportnak minősül, de mivel az iskolák nem köthetők az érintettekhez, rájuk az adatkezelés nem fejt ki kedvezőtlen hatást.
Az érintett számára kedvező vagy kedvezőtlen hatások bemutatása.
Mivel az iskolák nem köthetők az érintettekhez, az érintettekre az adatkezelés nem fejt ki kedvezőtlen hatást.
Az érdekmérlegelés eredménye:
Az érdekek összevetése, egyéb garanciák bemutatása (az adatvédelmi tájékoztatóban bemutatott információk alapján)
Összevetve az Adatkezelő és az érintett érdekeit elmondható, hogy az iskolák nevének összesített kezelése az érintettre gyakorlatilag semmilyen kedvezőtlen hatást nem gyakorol. Ebben az esetben az Adatkezelő jogos érdeke megelőzi az érintett jogos érdekét.
Technikai, szervezeti intézkedések az adatok védelme érdekében pl: anonimizálási, pszeudoanonimizálási (álnevesítési) technikák alkalmazása.
Az Adatkezelő az adatokat anonimizálja, melynek eredményeként az adat megadását követően nem mondható meg, hogy a résztvevő melyik iskola tanulója.
Az adatkezelő alkalmaz-e titkosítást, monitorozza-e az incidenseket, alkalmaz-e informatikai védelmi mechanizmusokat.
Mivel az adat anonim, nincs szükség titkosításra. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket folyamatosan figyeli és az adatokat informatikai védelmi mechanizmusokkal védi, melynek leírása elolvasható az adatbiztonsági intézkedések részben.
Az adatok aggregált (összesített) adatként való kezelése, melynek eredményeként az adatok nem alkalmazhatók személyazonosításra.
Az Adatkezelő iskolát nevét összesítetten kezeli.

Érdekmérlegelési teszt a szülői hozzájárulás ellenőrzéséhez:

Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke:
Az adatkezelési cél pontos leírása
A Junior Freshhh programban 16 éven aluli kiskorúak vesznek részt, ezért a programba való jelentkezéshez és a kiskorúak személyes adatainak kezeléséhez szükség van a kiskorú szülői felügyeletet gyakorlójának hozzájárulására.
Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének bemutatása
Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy ezeket a hozzájárulásokat a jogszabályi követelményeknek való megfelelés és ezáltal a törvényesség biztosítása érdekében beszerezze és azokat ellenőrzésük céljából addig megtartsa, amig az adott résztvevőről adatot kezel.
Rendelkezésre állnak-e alternatív megoldások, mellyel elérhető a cél?
Egyéb megoldás a cél elérésére nem áll rendelkezésre, mert ha az Adatkezelő a résztvevőtől nem kéri el a hozzájárulást, akkor más módon a MOL Nyrt. nem tudja ellenőrizni, hogy a kiskorú részvevő ténylegesen rendelkezik-e szülői hozzájárulással, ami 16 év alatti személyek adatainak kezelése esetén jogszabályi feltétel.
Az adatkezelés az adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos?
Az adatkezelés a jogszabályi feltétel teljesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozaton csak a legszükségesebb adatokat kéri el, amely a szülői felügyeletet gyakorló neve, születési ideje, e-mail címe és telefonszáma és aláírása. A név és a születési idő az azonosításhoz kell, az aláírás a hitelesség bizonyításához, az email cím és a telefonszám pedig a kapcsolattartáshoz kell.
Az adatkezelő vagy harmadik személy (esetleg a társadalom) számára elérhető előnyök bemutatása
Az adatkezelő jogszabályi követelményt teljesít.
Annak bemutatása, hogy az adatkezelés valamilyen jogszabály által biztosított jog gyakorlásához vagy kötelezettség megfelelő teljesítéséhez szükséges-e, megalapozza-e az érdek társadalmi vagy kulturális elismertsége.
Az általános adatvédelmi rendelet írja elő, hogy a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A kiskorúak személyes adatainak fokozott védelme társadalmilag is elismert érdek.
Az érintett jogai, jogos érdeke:
Az érintettekre gyakorolt hatás értékelése
Ebben az esetben az érintett a 16 éven aluli kiskorú felett szülei felügyeletet gyakorló személy, akinek az adatait Adatkezelő csak abból a célból használja, hogy a kiskorú személy részvételi jogosultságát ellenőrizze.
Az adatok jellege (például különleges személyes adatok vagy egyéb érzékeny adatok), ideértve azok nyilvánosságát is.
A kezelt adatok a szülői felügyeletet gyakorló neve, születési ideje, e-mail címe és telefonszáma és aláírása. Egyik sem minősül különleges személyes adatnak vagy érzékeny adatnak és valamennyi adat elengedhetetlenül szükséges az adatkezelési cél megvalósulásához.
Az adatkezelés módja (széleskörű? hatásai kiszámíthatók? Az adatkezelő összeveti-e az adatokat más adatokkal?).
Az adatkezelő a résztvevők számával megegyező számú szülő adatait kezeli, azokat más adatokkal nem kapcsolja össze.
Az érintett ésszerű elvárásai.
Az érintett ésszerű elvárása, hogy az adatkezelésről megfelelően tájékoztassák és az adatait csak annyiban használják fel, amennyiben az szükséges és arányos. Jelen adatkezelést érintően ez megvalósul. Az érintett ésszerű elvárása az is, hogy az Adatkezelő ne engedje a 16 éven aluli kiskorúakat önállóan dönteni az adataik megadásáról.
Az adatkezelő és az érintett státusza (az érintett gyermek vagy valamilyen érzékeny csoport tagja, munkavállaló, fogyasztó stb.) Rendelkezik-e az adatkezelő információs dominanvciával az érintettek felett?
Az érintettek szülői felügyeleti jogot gyakorló személyek, akik adatkezelési szempontból alapesetben nem minősülnek sérülékeny csoportnak.
Az érintett számára kedvező vagy kedvezőtlen hatások bemutatása.
A célhoz kötött felhasználás garantálja, hogy az adatkezelés az érintettek számára nem jár kedvezőtlen hatással.
Az érdekmérlegelés eredménye:
Az érdekek összevetése, egyéb garanciák bemutatása (az adatvédelmi tájékoztatóban bemutatott információk alapján)
Összevetve az Adatkezelő és az érintett érdekeit elmondható, hogy a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az érintettre gyakorlatilag semmilyen kedvezőtlen hatást nem gyakorol. Ebben az esetben az Adatkezelő jogos érdeke megelőzi az érintett jogos érdekét.
Technikai, szervezeti intézkedések az adatok védelme érdekében pl: anonimizálási, pszeudoanonimizálási technikák alkalmazása.
Az Adatkezelő az adatokat személyhez kötődően tárolja.
Az adatkezelő alkalmaz-e titkosítást, monitorozza-e az incidenseket, alkalmaz-e a informatikai védelmi mechanizmusokat.
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket folyamatosan figyeli és az adatokat informatikai védelmi mechanizmusokkal védi, melynek leírása elolvasható az adatbiztonsági intézkedések részben.
Az adatok aggregált (összesített) adatként való kezelése, melynek eredményeként az adatok nem alkalmazhatók személyazonosításra.
Az Adatkezelő az adatokat személyhez kötődően tárolja.